Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie

Copy­ri­ght by Fun­da­cja Dia­log-Phe­ni­ben 2015

Wywia­dy prze­pro­wa­dzi­li: Sła­wo­mir Kapral­ski, Mał­go­rza­ta Koła­czek, Joan­na Talewicz-Kwiatkowska

Tłu­ma­cze­nie: Ali­cja Bed­nar­ska, Kata­rzy­na Ciu­ra­piń­ska, Jadwi­ga Jar­czyk, Maciej Jar­czyk, Mał­go­rza­ta Koła­czek, Dawid Leszczak

Kame­ra, dźwięk i mon­taż: Piotr Wójcik/​Fundacja Pic­tu­re Doc

Film zre­ali­zo­wa­ny w ramach pro­jek­tu „Kie­ru­nek przy­szłość. 25 lat wol­no­ści a Romo­wie”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Komi­sji Euro­pej­skiej w ramach Pro­gra­mu Euro­pa dla Obywateli.

Ten pro­jekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Komi­sji Euro­pej­skiej. Pro­jekt lub publi­ka­cja odzwier­cie­dla­ją jedy­nie sta­no­wi­sko ich auto­ra i Komi­sja Euro­pej­ska nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za umiesz­czo­ną w nich zawar­tość merytoryczną.

Przewiń do góry

zaloguj się

aby wyświetlić forum dla uczestników projektu