o projekcie

Z radością informujemy, że w styczniu 2021 roku, Fundacja w Stronę Dialogu rozpoczęła realizację projektu: „Misja Asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo asystentów i asystentek edukacji romskiej (AER) z całej Polski i został zaplanowany na 19 miesięcy. Będzie realizowany w okresie od 29.01.2021 do 29.12.2022.

W ramach naszych działań przewidujemy wsparcie szkoleniowe, doradcze (prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla AER-ów), stworzenie portalu edukacyjnego online z materiałami video i artykułami wspomagającymi pracę asystentów, organizację spotkań wzmacniających, mających na celu wypracowanie wśród asystentów postawy Self-Advocata, wydanie publikacji na temat dobrych praktyk w środowiskach pracy AER-ów oraz wypracowanych wspólnie z asystentami i asystentkami rekomendacji dla pracy asystentów, organizację konferencji promocyjno-informacyjnej skierowanej do środowiska szkolnego, asystentów i asystentek, liderów i liderek romskich.

front-view-of-a-cute-mixed-race-schoolgirl-holding-C2MK7EP
male-teacher-teaching-a-cute-mixed-race-schoolboy--ZWYTHEM

Celem naszego projektu jest wzmocnienie zawodu asystenta edukacji romskiej poprzez wdrożenie i opracowanie programu podnoszącego kompetencji 20 osób wywodzących się ze środowiska AER.

Kluczową rolą projektu jest rozszerzenie kompetencji rzeczniczych uczestników, będących ważnym argumentem dla wzmocnienia obecności asystentów i asystentek w polskich szkołach. Asystenci i asystentki będą mogli występować w roli Self-Advocatów, multiplikatorów. To umożliwi im nie tylko skuteczną walkę o swoje prawa, egzekwowanie przywilejów dla swojego zawodu, obronę przed niesprawiedliwym traktowaniem i dyskryminacją, ale także wsparcie innych osób pochodzenia romskiego, które wykonują ten zawód lub planują zostać AER-ami.

Ponadto projekt zawiera również wsparcie instytucjonalne.

dlaczego warto wspierać asystentów edukacji romskiej?

Zawód asystenta edukacji romskiej wykonuje w Polsce ok. 90 osób pracujących z uczniami pochodzenia romskiego przez okres szkoły podstawowej. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że asystenci pracują w co szóstej szkole podstawowej, do której uczęszcza romskie dziecko. Najliczniejsze grupy asystentów pracują tam, gdzie znajdują się duże skupiska Romów np. Małopolska, Dolny Śląsk, Śląsk. Zdarza się, że jeden asystent pracuje w kilku szkołach w jednej miejscowości.

Asystenci i asystebtki edukacji romskiej to osoby, które cieszą się zaufaniem społeczności romskiej. Niejednokrotnie są jedynym łącznikiem pomiędzy szkołą a społecznością romską. Mimo ważnej roli, którą pełnią, ich sytuacja zawodowa jest dość trudna. Jak wynika z publikacji „Informacja o zawodzie-asystent romski”, przygotowanej przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2018), osoby wykonujące ten zawód nie posiadają odpowiedniego przygotowania. Część z nich nie posiada nawet średniego wykształcenia, przez co są marginalizowani w systemie szkolnym m.in. poprzez brak odpowiedniej ścieżki komunikacji z kadrą szkolną, brak określenia ich dokładnej roli w szkole, krzywdzące stereotypy na temat Romów, brak odpowiednich warunków pracy. To wpływa na ich niskie poczucie własnej wartości i brak motywacji do dalszej pracy. Mimo wielu pozytywnych aspektów pracy AER-ów, do dziś nie powstał ogólnopolski i systemowy program podnoszący ich kompetencje.

Wsparcie edukacji Romów jest najskuteczniejszą drogą do zmiany sytuacji społeczności romskiej. Romowie, którzy w Polsce posiadają status mniejszości etnicznej, narażeni są na marginalizację i często zneutralizowane społecznie formy rasizmu. Dlatego niezwykle istotne są formy wsparcia, wychodzące naprzeciw wspomnianym problemom. Tym bardziej, że od lat sytuacja edukacyjna Romów zmienia się na lepsze, co potwierdzają dane publikowane m.in przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W szczególności rola AER-ów zwiększyła swoje znaczenie podczas pandemii COVID-19. Asystenci i asystentki niejednokrotnie byli jedynym wsparciem dla uczniów romskich, których dotknęło wykluczenie cyfrowe i inne problemy wynikające z pracy zdalnej.

Według stanowiska MSWiA z 2019, przyjętego przez Komisję Wspólną ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych wynika, że: “Wprowadzenie stanowiska asystenta edukacji romskiej okazało się jednym z największych sukcesów programu na rzecz społ. romskiej na lata 2001-2003.Romowie obdarzeni zaufaniem przez lokalne społeczności romskie od lat pomagają uczniom romskim, co sprzyja realizacji obowiązku szkolnego i służy inkluzji społeczności romskiej. Asystenci stali się ważną instytucją życia romskiej wspólnoty, realizując zadania wykraczające poza obowiązki pracownicze’“. MSWIA w odpowiedzi na to zaznacza, iż “asystenci edukacji romskiej powinni mieć możliwość dalszego kształcenia specjalistycznego, korzystania z literatury cyganologicznej oraz pomocy specjalistów zajmujących się edukacją międzykulturową. Asystenci powinni posiadać wiedzę na temat czynności zachęcających do uczenia się”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności romskiej, asystentów i asystentek edukacji romskiej przygotowaliśmy projekt „Misja Asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce”. Wielokompleksowe działania, które bezpośrednio przełożą się na jakość pracy asystentów i zawiążą trwałe relacje zawodowe pomiędzy asystentami i asystentkami z całej Polski.

czym się aktualnie zajmujemy?

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt “Misja asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce, która odbędzie się 24 stycznia 2023 roku w Warszawie. 

Adres: Meta Przestrzeń, ul. Koszykowa 61, Warszawa. 

Program i szczegóły konferencji dostępne są pod linkiem: https://fundacjawstronedialogu.pl/wydarzenia/ 

Prowadzimy wsparcie psychologiczne, prawne i eksperckie dla uczestników/czek projektu, które potrwa do 29.12.2022 oraz pracujemy nad publikacją. Publikacja będzie poświęcona tematyce związanej z pracą i działalnością asystentów i asystentek edukacji romskiej i dostępna online na naszym portalu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie robocze online – 8.11.2021 o godz.17.00, podczas którego będziemy proponować nowe rozwiązania w zawodzie AER-a, które będą miały na celu wzmocnienie pozycji asystentów i asystentek w środowisku szkolnym, omówimy postawę Self-Adwokata w zawodzie AER-a. Link do spotkania prześlemy e-mailem. 

* W dniach 11-13 października 2021 w Kudowie-Zdroju odbędzie się ostatni zjazd w ramach kursu dla asystentów i asystentek edukacji romskiej w projekcie “Misja asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce”. Tematyka warsztatów będzie poświęcona: roli liderów, liderek, edukatorów i edukatorek romskich oraz przykładom ich działalności, roli Self-Adwokata w zawodzie AER-a, koalicji na rzecz wzmacniania asystentów i asystentek międzykulturowych i romskich, rozwiązań systemowych skierowanych do osób pracujących w tych zawodach. Uczestnicy i uczestniczki w ostatnim dniu zjazdu otrzymają certyfikaty uczestnictwa w warsztatach. 

 

* Zapraszamy uczestników i uczestniczki projektu “Misja asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce” do udziału w kolejnych warsztatach dla asystentów i asystentek edukacji romskiej, które odbędą się w dniach 13-15 września 2021 w Kudowie-Zdroju. Tematyka warsztatów: czym jest SIO?, pozyskiwanie i wydatkowanie zwiększonej subwencji szkolnej na dzieci romskiej, jak uczyć o Romach? jak uczyć Romów o nich samych?, praca metodą dramy w edukacji. Szczegółowy program i informacje o prowadzących roześlemy pocztą mailową. 

 

* Zapraszamy uczestników i uczestniczki projektu “Misja asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce”  na spotkanie robocze online, które obędzie się 15.07.2021 i będzie miało na celu wypracowanie roli Self-Adwokata. Szczegóły prześlemy e-mailem. 

 

* W dniach 7-9 2021 czerwca odbędą się warsztaty online w ramach drugiego zjazdu w ramach kursu dla asystentów i asystentek edukacji romskiej. Podczas warsztatów dowiecie się: czym różni się nauczanie zdalne od nauczania w sali,  jak uczyć o antydyskryminacji poprzez historię, jak uczyć o zagładzie Romów online, a także kim jest Self-Adwokat i jakie stoją przed nim zadania, poza tym poznacie proste narzędzia do nauki przez Internet i dowiecie się jakie obecnie wyzwania stoją przed AER-ami. 

 

* Już w maju, w dniach 17-19.05.2021 odbędzie się pierwszy zjazd w ramach projektu “Misja asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce”. Po raz pierwszy zobaczymy się wszyscy razem na żywo w Kudowie-Zdroju w pensjonacie ART-DWOREK. Natomiast w trakcie zajęć przewidziane są następujące zajęcia i tematy: warsztat integracyjny, wprowadzenie do antydyskryminacji, stereotypy i uprzedzenia a różnorodność, mechanizmy i przeciwdziałanie dyskryminacji. 

 

Od 15.04.2021 uczestnicy i uczestnicy projektu “Misja asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia: psychologicznego, prawnego, eksperckiego w zakresie tematyki związanej z pracą i działalnością AER-ów. Wsparcie będzie świadczone online po wcześniejszym ustaleniu terminów z koordynatorką projektu. 

 

W chwili obecnej prowadzimy rekrutację do projektu, która potrwa do 15.04.2021. Chętni mogą zgłaszać się za pomocą formularzaDecyduje m.in. kolejność zgłoszeń oraz odpowiednia motywacja. 🙂

Scroll to Top

zaloguj się

aby wyświetlić forum dla uczestników projektu