o projekcie

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w stycz­niu 2021 r., Fun­da­cja w Stro­nę Dia­lo­gu roz­po­czę­ła reali­za­cję pro­jek­tu: „Misja Asy­stent – przy­szłość edu­ka­cji Romów w Pol­sce” w ramach pro­jek­tu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy, finan­so­wa­ne­go z Fun­du­szy EOG.

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do aktyw­nych zawo­do­wo Asy­sten­tów i Asy­sten­tek Edu­ka­cji Rom­skiej (AER) z całej Pol­ski i został zapla­no­wa­ny na 19 mie­się­cy. Będzie reali­zo­wa­ny w okre­sie od 29.01.2021 do 29.12.2022 roku.

W ramach naszych dzia­łań prze­wi­du­je­my wspar­cie szko­le­nio­we, dorad­cze (praw­ne, psy­cho­lo­gicz­ne i peda­go­gicz­ne dla AER-ów), stwo­rze­nie por­ta­lu edu­ka­cyj­ne­go onli­ne z mate­ria­ła­mi video i arty­ku­ła­mi wspo­ma­ga­ją­cy­mi pra­cę asy­sten­tów, orga­ni­za­cję spo­tkań wzmac­nia­ją­cych, mają­cych na celu wypra­co­wa­nie wśród asy­sten­tów posta­wy Self-Advo­ca­ta, wyda­nie publi­ka­cji na temat dobrych prak­tyk w śro­do­wi­skach pra­cy AER-ów oraz wypra­co­wa­nych wspól­nie z asy­sten­ta­mi i asy­stent­ka­mi reko­men­da­cji dla pra­cy asy­sten­tów, orga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji pro­mo­cyj­no-infor­ma­cyj­nej skie­ro­wa­nej do śro­do­wi­ska szkol­ne­go, asy­sten­tów i asy­sten­tek, lide­rów i lide­rek romskich.

front-view-of-a-cute-mixed-race-schoolgirl-holding-C2MK7EP
male-teacher-teaching-a-cute-mixed-race-schoolboy--ZWYTHEM

Celem nasze­go pro­jek­tu jest wzmoc­nie­nie zawo­du Asy­sten­ta Edu­ka­cji Rom­skiej poprzez wdro­że­nie i opra­co­wa­nie pro­gra­mu pod­no­szą­ce­go kom­pe­ten­cji 20 osób wywo­dzą­cych się ze śro­do­wi­ska AER.

Klu­czo­wą rolą pro­jek­tu jest roz­sze­rze­nie kom­pe­ten­cji rzecz­ni­czych uczest­ni­ków, będą­cych waż­nym argu­men­tem dla wzmoc­nie­nia obec­no­ści asy­sten­tów i asy­sten­tek w pol­skich szko­łach. Asy­sten­ci będą mogli wystę­po­wać w roli Self-Advo­ca­tów, mul­ti­pli­ka­to­rów. To umoż­li­wi im nie tyl­ko sku­tecz­ną wal­kę o swo­je pra­wa, egze­kwo­wa­nie przy­wi­le­jów dla swo­je­go zawo­du, obro­nę przed nie­spra­wie­dli­wym trak­to­wa­niem i dys­kry­mi­na­cją, ale tak­że wspar­cie innych osób pocho­dze­nia rom­skie­go, któ­re wyko­nu­ją ten zawód lub pla­nu­ją zostać AER-ami.

Ponad­to pro­jekt zawie­ra rów­nież wspar­cie instytucjonalne.

dlaczego warto wspierać asystentów edukacji romskiej?

Zawód Asy­sten­ta Edu­ka­cji Rom­skiej wyko­nu­je w Pol­sce ok. 90 osób pra­cu­ją­cych z ucznia­mi pocho­dze­nia rom­skie­go przez okres szko­ły pod­sta­wo­wej. Z danych Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej wyni­ka, że asy­sten­ci pra­cu­ją w co szó­stej szko­le pod­sta­wo­wej, do któ­rej uczęsz­cza rom­skie dziec­ko. Naj­licz­niej­sze gru­py asy­sten­tów pra­cu­ją tam, gdzie znaj­du­ją się duże sku­pi­ska Romów np. Mało­pol­ska, Dol­ny Śląsk, Śląsk. Zda­rza się, że jeden asy­stent pra­cu­je w kil­ku szko­łach w jed­nej miejscowości.

Asy­sten­ci Edu­ka­cji Rom­skiej to oso­by, któ­re cie­szą się zaufa­niem spo­łecz­no­ści rom­skiej. Nie­jed­no­krot­nie są jedy­nym łącz­ni­kiem pomię­dzy szko­łą a spo­łecz­no­ścią rom­ską. Mimo waż­nej roli, któ­rą peł­nią, ich sytu­acja zawo­do­wa jest dość trud­na. Jak wyni­ka z publi­ka­cji „Infor­ma­cja o zawo­dzie-asy­stent rom­ski”, przy­go­to­wa­nej przez Depar­ta­ment Ryn­ku Pra­cy w Mini­ster­stwie Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej (2018), oso­by wyko­nu­ją­ce ten zawód nie posia­da­ją odpo­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia. Część z nich nie posia­da nawet śred­nie­go wykształ­ce­nia, przez co są mar­gi­na­li­zo­wa­ni w sys­te­mie szkol­nym m.in. poprzez brak odpo­wied­niej ścież­ki komu­ni­ka­cji z kadrą szkol­ną, brak okre­śle­nia ich dokład­nej roli w szko­le, krzyw­dzą­ce ste­reo­ty­py na temat Romów, brak odpo­wied­nich warun­ków pra­cy. To wpły­wa na ich niskie poczu­cie wła­snej war­to­ści i brak moty­wa­cji do dal­szej pra­cy. Mimo wie­lu pozy­tyw­nych aspek­tów pra­cy AER-ów, do dziś nie powstał ogól­no­pol­ski i sys­te­mo­wy pro­gram pod­no­szą­cy ich kompetencje.

Wspar­cie edu­ka­cji Romów jest naj­sku­tecz­niej­szą dro­gą do zmia­ny sytu­acji spo­łecz­no­ści rom­skiej. Romo­wie, któ­rzy w Pol­sce posia­da­ją sta­tus mniej­szo­ści etnicz­nej, nara­że­ni są na mar­gi­na­li­za­cję i czę­sto zneu­tra­li­zo­wa­ne spo­łecz­nie for­my rasi­zmu. Dla­te­go nie­zwy­kle istot­ne są for­my wspar­cia, wycho­dzą­ce naprze­ciw wspo­mnia­nym pro­ble­mom. Tym bar­dziej, że od lat sytu­acja edu­ka­cyj­na Romów zmie­nia się na lep­sze, co potwier­dza­ją dane publi­ko­wa­ne m.in przez Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji. W szcze­gól­no­ści rola AER-ów zwięk­szy­ła swo­je zna­cze­nie pod­czas pan­de­mii COVID-19. Asy­sten­ci i asy­stent­ki nie­jed­no­krot­nie byli jedy­nym wspar­ciem dla uczniów rom­skich, któ­rych dotknę­ło wyklu­cze­nie cyfro­we i inne pro­ble­my wyni­ka­ją­ce z pra­cy zdalnej.

Według sta­no­wi­ska MSWiA z 2019, przy­ję­te­go przez Komi­sję Wspól­ną ds. Mniej­szo­ści Naro­do­wych i Etnicz­nych wyni­ka, że: „Wpro­wa­dze­nie sta­no­wi­ska asy­sten­ta edu­ka­cji rom­skiej oka­za­ło się jed­nym z naj­więk­szych suk­ce­sów pro­gra­mu na rzecz społ. rom­skiej na lata 2001 – 2003.Romowie obda­rze­ni zaufa­niem przez lokal­ne spo­łecz­no­ści rom­skie od lat poma­ga­ją uczniom rom­skim, co sprzy­ja reali­za­cji obo­wiąz­ku szkol­ne­go i słu­ży inklu­zji spo­łecz­no­ści rom­skiej. Asy­sten­ci sta­li się waż­ną insty­tu­cją życia rom­skiej wspól­no­ty, reali­zu­jąc zada­nia wykra­cza­ją­ce poza obo­wiąz­ki pra­cow­ni­cze» „. MSWIA w odpo­wie­dzi na to zazna­cza, iż „asy­sten­ci edu­ka­cji rom­skiej powin­ni mieć moż­li­wość dal­sze­go kształ­ce­nia spe­cja­li­stycz­ne­go, korzy­sta­nia z lite­ra­tu­ry cyga­no­lo­gicz­nej oraz pomo­cy spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się edu­ka­cją mię­dzy­kul­tu­ro­wą. Asy­sten­ci powin­ni posia­dać wie­dzę na temat czyn­no­ści zachę­ca­ją­cych do ucze­nia się”.

Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom spo­łecz­no­ści rom­skiej, Asy­sten­tów i Asy­sten­tek Edu­ka­cji Rom­skiej przy­go­to­wa­li­śmy pro­jekt „Misja Asy­stent – przy­szłość edu­ka­cji Romów w Pol­sce”. Wie­lo­kom­plek­so­we dzia­ła­nia, któ­re bez­po­śred­nio prze­ło­żą się na jakość pra­cy asy­sten­tów i zawią­żą trwa­łe rela­cje zawo­do­we pomię­dzy asy­sten­ta­mi i asy­stent­ka­mi z całej Polski.

czym się aktualnie zajmujemy?

W chwi­li obec­nej pro­wa­dzi­my rekru­ta­cję do pro­jek­tu, któ­ra potrwa do 15.04.2021. Chęt­ni mogą zgła­szać się za pomo­cą for­mu­la­rza.

Decy­du­je m.in. kolej­ność zgło­szeń oraz odpo­wied­nia motywacja. 🙂

Przewiń do góry

zaloguj się

aby wyświetlić forum dla uczestników projektu