Misja Asystent

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ROMÓW W POLSCE 

Inność nie powin­na być postrze­ga­na jako zagro­że­nie czy obcość. Wręcz prze­ciw­nie – ubar­wia naszą rze­czy­wi­stość, ale rów­nież jest real­ną war­to­ścią np. w biz­ne­sie czy edu­ka­cji. Dla­te­go tak waż­ny jest sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, zro­zu­mie­nie, empa­tia, wraż­li­wość. Pochop­ne i powierz­chow­ne, czę­sto krzyw­dzą­ce oce­ny i gene­ra­li­za­cje są powo­dem styg­ma­ty­za­cji oraz wyklu­cze­nia wie­lu spo­łecz­no­ści, w tym Romów. 

O nas

Poma­ga­my ludziom poznać się nawza­jem, zro­zu­mieć się, uczyć się od sie­bie i dbać o to, żeby reago­wać na wyklu­cze­nie i jakie­kol­wiek for­my prze­mo­cy wobec osób i grup nieuprzywilejowanych. 

O projekcie

Celem nasze­go pro­jek­tu jest wzmoc­nie­nie zawo­du Asy­sten­ta Edu­ka­cji Rom­skiej poprzez wdro­że­nie i opra­co­wa­nie pro­gra­mu pod­no­szą­ce­go kom­pe­ten­cji 20 osób wywo­dzą­cych się ze śro­do­wi­ska AER. 

Lekcje online

Przejdź do zesta­wu lek­cji onli­ne, przy­go­to­wa­nych w for­mie nagrań wideo. Suk­ce­syw­nie będzie­my doda­wać kolej­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne. Zachę­ca­my Cię rów­nież do obej­rze­nia publi­ka­cji.

Przewiń do góry

zaloguj się

aby wyświetlić forum dla uczestników projektu