Gabi Jimenez – o romskiej sztuce

Copy­ri­ght by Fun­da­cja Dia­log-Phe­ni­ben 2015

Pro­jekt „Kie­ru­nek przy­szłość – 25 lat wol­no­ści a Romowie”

Pho­to­gra­phy, video, post­pro­duc­tion: Piotr Wój­cik. Domi­ni­que Roynette

Fun­da­cja Pic­tu­re Doc 2013 – 2015

The Euro­pe­an Com­mis­sion sup­port for the pro­duc­tion of this publi­ca­tion does not con­sti­tu­te an endor­se­ment of the con­tents which reflects the views only of the authors, and the Com­mis­sion can­not be held respon­si­ble for any use which may be made of the infor­ma­tion con­ta­ined therein.

Ten pro­jekt został zre­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu finan­so­wym Komi­sji Euro­pej­skiej. Pro­jekt lub publi­ka­cja odzwier­cie­dla­ją jedy­nie sta­no­wi­sko ich auto­ra i Komi­sja Euro­pej­ska nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za umiesz­czo­ną w nich zawar­tość merytoryczną.

Przewiń do góry

zaloguj się

aby wyświetlić forum dla uczestników projektu