O nas

Fun­da­cja w Stro­nę Dia­lo­gu (wcze­śniej pod nazwą Fun­da­cja Dia­log-Phe­ni­ben) powsta­ła w roku 2012 roku i jest orga­ni­za­cją ogólnopolską. 

Misja

Inność nie powin­na być postrze­ga­na jako zagro­że­nie czy obcość. Wręcz prze­ciw­nie – ubar­wia naszą rze­czy­wi­stość, ale rów­nież jest real­ną war­to­ścią np. w biz­ne­sie czy edu­ka­cji. Dla­te­go tak waż­ny jest sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, zro­zu­mie­nie, empa­tia, wraż­li­wość. Pochop­ne i powierz­chow­ne, czę­sto krzyw­dzą­ce oce­ny i gene­ra­li­za­cje są powo­dem styg­ma­ty­za­cji oraz wyklu­cze­nia wie­lu spo­łecz­no­ści, w tym Romów. Poma­ga­my ludziom poznać się nawza­jem, zro­zu­mieć się, uczyć się od sie­bie i dbać o to, żeby reago­wać na wyklu­cze­nie i jakie­kol­wiek for­my prze­mo­cy wobec osób i grup nie­uprzy­wi­le­jo­wa­nych. Dostar­cza­my prak­tycz­nych narzę­dzi i wska­zó­wek, jak tę wie­dzę wyko­rzy­stać w swo­im śro­do­wi­sku i ini­cjo­wać dzia­ła­nia, któ­re styg­ma­ty­zo­wa­ne gru­py czy sytu­acje poka­żą z pozba­wio­nej ste­reo­ty­pów per­spek­ty­wy i tym samym uru­cho­mią nie­co inne postrze­ga­nie. Mówiąc krót­ko: wie­rzy­my w ini­cjo­wa­nie zmia­ny przez edukację! 
fwsd
four-children-running-barefoot-in-a-park-PSCW4NU

Cel

Sta­wia­my sobie kil­ka celów, do osią­gnię­cia któ­rych aktyw­nie dąży­my zarów­no w ramach naszej Fun­da­cji, jak i indy­wi­du­al­nie. Dzia­ła­my, aby:

JTK 1 copy

Joan­na Talewicz-Kwiatkowska

Adiunkt w Insty­tu­cie Etno­lo­gii i Antro­po­lo­gii Kul­tu­ro­wej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Współ­pra­cu­je z Insty­tu­tem Stu­diów Mię­dzy­kul­tu­ro­wych Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go oraz Pol­skim Uni­wer­sy­te­tem na Obczyź­nie w Lon­dy­nie. Współ­pra­cu­je z Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Edu­ka­cji o Auschwitz i Holo­kau­ście Pań­stwo­we­go Muzeum Auschwitz-Bir­ke­nau. Sty­pen­dyst­ka Colum­bia Uni­ver­si­ty w Nowym Jor­ku, Leader­ship Aca­de­my for Poland. Sty­pen­dyst­ka pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go Ful­bri­ght, Tom Lan­tos Insti­tu­te, Komi­sji Euro­pej­skiej oraz Depar­ta­men­tu Sta­nu USA.

Wykła­da­ła gościn­nie na uni­wer­sy­te­tach w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i w Euro­pie m.in: Colum­bia Uni­ver­si­ty, Chi­ca­go Uni­ver­si­ty, Rut­gers Uni­ver­si­ty, Deni­sion Uni­ver­si­ty, Stock­ton Uni­ver­si­ty, The City Uni­ver­si­ty of New York, Roma Tre Uni­ver­si­ty, Uni­ver­si­ty of Hel­sin­ki.

Autor­ka i współ­au­tor­ka ksią­żek oraz arty­ku­łów nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych o tema­ty­ce rom­skiej ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem rom­skie­go Holo­kau­stu. Publi­ko­wa­ła m.in. na łamach Gaze­ty Wybor­czej i tygo­dni­ka Newsweek. 

Współ­za­ło­ży­ciel­ka i pre­ze­ska Fun­da­cji w Stro­nę Dia­lo­gu. Pomy­sło­daw­czy­ni i koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych i badawczych. 

zdjęcie-strona-(1)

Mał­go­rza­ta Kołaczek

Poli­to­loż­ka, pra­cu­je w Insty­tu­cie Stu­diów Mię­dzy­kul­tu­ro­wych, na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, gdzie peł­ni też funk­cję zastęp­czy­ni dyrek­to­ra ds. dydak­tycz­nych.

Wice­pre­ze­ska Fun­da­cji w Stro­nę Dia­lo­gu. Redak­tor­ka ds. recen­zji w cza­so­pi­śmie Roma­ni Stu­dies nauko­we­go towa­rzy­stwa Gyp­sy Lore Socie­ty. Nauko­wo i dydak­tycz­nie zaj­mu­je się pro­ble­ma­ty­ką etnicz­ną, zwłasz­cza spo­łecz­no­ścią Romów i ich sytu­acją w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej oraz dzia­łal­no­ścią lide­rów i poza­rzą­do­wych orga­ni­za­cji rom­skich, jak rów­nież pro­ble­ma­ty­ką migra­cji, kre­owa­nia wize­run­ku i obec­no­ści mniej­szo­ści w mediach w Pol­sce i na świe­cie.

Od wie­lu lat współ­pra­cu­je z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, pro­wa­dzi tak­że warsz­ta­ty z zakre­su m.in. histo­rii, kul­tu­ry i współ­cze­sno­ści Romów, anty­dy­skry­mi­na­cji, komu­ni­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej, public rela­tions oraz pozy­ski­wa­nia środ­ków z UE z oso­ba­mi z róż­nych grup zawo­do­wych i wie­ko­wych, głów­nie z nauczy­cie­la­mi i mło­dzie­żą m.in. z Pol­ski, Kana­dy, USA, Nie­miec etc. 

IMG_9042-(1)

Agniesz­ka Caban

Kul­tu­ro­znaw­czy­ni, dok­to­rant­ka Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go w Szko­le Dok­tor­skiej Nauk o Kul­tu­rze i Reli­gii, badacz­ka kul­tu­ry mniej­szo­ści naro­do­wych i etnicz­nych, spe­cja­list­ka w zakre­sie wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści, wie­lo­let­nia dzia­łacz­ka na rzecz spo­łecz­no­ści rom­skiej. Wykła­dow­ca i szko­le­nio­wiec z zakre­su mniej­szo­ści naro­do­wych i etnicz­nych, w szcze­gól­no­ści histo­rii, kul­tu­ry Romów, komu­ni­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej, anty­dy­skry­mi­na­cji, Self-Advo­ca­cy i in. Lau­re­at­ka nagro­dy im. Hele­ny Radliń­skiej dla ani­ma­to­rów spo­łecz­nych (wyróż­nie­nie spe­cjal­ne w 2014 roku).

Autor­ka licz­nych arty­ku­łów, redak­tor­ka ksią­żek i cza­so­pism, m.in. „Romo­wie – Prze­wod­nik. Histo­ria i kul­tu­ra” (2009), „Romo­wie i Sin­ti w obo­zie pra­cy i zagła­dy w Bełż­cu” (2014, 2020), „Z życia Rom­ni. Tra­dy­cja a współ­cze­sna cywi­li­za­cja – roz­mo­wy” (2014). Autor­ka dzia­łu „Wie­lo­kul­tu­ro­wość” maga­zy­nu „Kul­tu­ra Enter” (2008 – 2011) oraz „Kwar­tal­ni­ka rom­skie­go” (2010 – 2015).

Wice­pre­ze­ska Radom­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Romów „Roma­no Waśt” (2009 – 2020). Kie­row­nicz­ka oddzia­łu Muzeum Dia­lo­gu Kul­tur w Muzeum Naro­do­wym w Kiel­cach (2017 – 2019). Obec­nie zwią­za­na z Fun­da­cją w Stro­nę Dialogu.

Przewiń do góry

zaloguj się

aby wyświetlić forum dla uczestników projektu