Uncategorized

ubarwia naszą rzeczywistość, ale również jest realną wartością

Inność nie powin­na być postrze­ga­na jako zagro­że­nie czy obcość. Wręcz prze­ciw­nie – ubar­wia naszą rze­czy­wi­stość, ale rów­nież jest real­ną war­to­ścią np. w biz­ne­sie czy edu­ka­cji. Dla­te­go tak waż­ny jest sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, zro­zu­mie­nie, empa­tia, wraż­li­wość. Pochop­ne i powierz­chow­ne, czę­sto krzyw­dzą­ce oce­ny i gene­ra­li­za­cje są powo­dem styg­ma­ty­za­cji oraz wyklu­cze­nia wie­lu spo­łecz­no­ści, w tym Romów. 

Pochopne i powierzchowne, często krzywdzące oceny i generalizacje

Inność nie powin­na być postrze­ga­na jako zagro­że­nie czy obcość. Wręcz prze­ciw­nie – ubar­wia naszą rze­czy­wi­stość, ale rów­nież jest real­ną war­to­ścią np. w biz­ne­sie czy edu­ka­cji. Dla­te­go tak waż­ny jest sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, zro­zu­mie­nie, empa­tia, wraż­li­wość. Pochop­ne i powierz­chow­ne, czę­sto krzyw­dzą­ce oce­ny i gene­ra­li­za­cje są powo­dem styg­ma­ty­za­cji oraz wyklu­cze­nia wie­lu spo­łecz­no­ści, w tym Romów.  być postrze­ga­na jako zagro­że­nie czy …

Pochop­ne i powierz­chow­ne, czę­sto krzyw­dzą­ce oce­ny i gene­ra­li­za­cje Read More »

Inność nie powinna być postrzegana jako zagrożenie czy obcość.

Inność nie powin­na być postrze­ga­na jako zagro­że­nie czy obcość. Wręcz prze­ciw­nie – ubar­wia naszą rze­czy­wi­stość, ale rów­nież jest real­ną war­to­ścią np. w biz­ne­sie czy edu­ka­cji. Dla­te­go tak waż­ny jest sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, zro­zu­mie­nie, empa­tia, wraż­li­wość. Pochop­ne i powierz­chow­ne, czę­sto krzyw­dzą­ce oce­ny i gene­ra­li­za­cje są powo­dem styg­ma­ty­za­cji oraz wyklu­cze­nia wie­lu spo­łecz­no­ści, w tym Romów.  być postrze­ga­na jako zagro­że­nie czy …

Inność nie powin­na być postrze­ga­na jako zagro­że­nie czy obcość. Read More »

Przewiń do góry

zaloguj się

aby wyświetlić forum dla uczestników projektu